„Lex Ano“ misija nuo įmonės įkūrimo išliko ta pati – kurti sveikesnę visuomenę. Nuo pat 2005 metų, šio tikslo siekiame padėdami žmonėms gauti jiems reikiamus vaistus už prieinamą kainą. Šiandien džiaugiamės savo atkaklaus darbo rezultatais – mūsų farmacijos įmonei tenka daugiau nei 50%. Lietuvos lygiagretaus vaistų importo rinkos.

Image Alt

Privatumo politika

UAB „Lex ano“ (toliau – „Bendrovė“ arba „Įmonė“) rūpinasi Jūsų duomenų apsauga, todėl rinkdama, tvarkydama ir saugodama Jūsų duomenis laikosi Europos Sąjungos Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (ES) 2016/679 2016 m. balandžio 27 d. dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (BDAR / GDPR), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo bei kitų teisės aktų, reglamentuojančių informacijos apsaugą.

Privatumo politika (toliau – „Privatumo politika“) yra skirta asmenims, kurie lankosi įmonės interneto svetainėje (www.lexano.lt), naudojasi svetainės informacija,teikiamomis paslaugomis, taip pat Įmonės paskyromis socialiniuose tinkluose. Privatumo politika netaikoma, kai naršote kitų bendrovių interneto svetainėse, patekdami per Įmonės interneto svetainę.

Jūsų duomenų valdytojasUAB „Lex ano“ (įmonės kodas: 300153209; adresas:  Naugarduko g. 3, Vilnius, T.: +370 5 22 373 00 ir el. paštas: info@lexano.lt ).

Privatumo politikos tikslas pateikti svarbiausią informaciją apie tai, kaip Įmonė renka, tvarko ir saugo informaciją apie Jus, asmens duomenų tvarkymo pagrindus, teisėtumo sąlygas, tvarkomus asmens duomenis, jų kilmę, saugojimo terminus, duomenų teikimo kitiems subjektams atvejus ir jų gavėjus, duomenų subjektų teisių įgyvendinimo tvarką.

Privatumo politika apibūdina, kokio elgesio tikimasi iš kiekvieno Įmonės darbuotojo renkant, tvarkant ir apdorojant Įmonės klientų, tiekėjų, darbuotojų, paslaugų teikėjų ir kitų trečiųjų šalių asmens duomenis. Ši politika rengiama vadovaujantis trimis pagrindiniais įsipareigojimais:

 1. Sąžiningas ir teisėtas asmens duomenų rinkimas ir tvarkymas.
 2. Pagarba asmens teisėms ir pasirinkimams.
 3. Atsakingas asmens duomenų valdymas.

Kokiais pagrindais mes tvarkome Jūsų duomenis?

Bendrovė renka ir tvarko asmens duomenis vadovaujantis aukščiau nurodytais Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų apsaugą ir tik siekdama konkretaus tikslo.

 • Sutikimo pagrindu (BDAR 6 str. 1 d. a p.).
 • Sutarčių, susitarimų ir panašių dokumentų sudarymui, vykdymui, administravimui, keitimui (BDAR 6 str. 1 d. b p.).
 • Vykdant pareigas (BDAR 6 str. 1 d. c p.).

Teisėtų interesų įgyvendinimui (BDAR 6 str. 1 d. f p.).

Kokius Jūsų duomenis tvarkome ir kodėl?

 • Komunikacija elektroniniu paštu

Vykdant komunikaciją elektroniniu paštu pateikiamų Jūsų asmens duomenų tvarkymo pagrindas yra Jūsų laisvos valios išraiška vykdyti šią komunikaciją ir joje pateikti tam tikrus duomenis (vardas, pavardė, el. pašto adresas, tel. numeris, pareigos), t.y. Jūs davėte sutikimą naudoti šią informaciją (BDAR 6 str. 1 d. a p.).

 

Vykdant komunikaciją elektroniniu paštu Jūsų pateiktus asmens duomenis nesudarius sutarties saugosime neilgiau nei 3 metus.

 

 • Atrankoje dalyvaujančių kandidatų į darbo vietas Įmonėje asmens duomenų tvarkymas

Jeigu pagal Įmonės interneto svetainėje, socialinių tinklų paskyrose skelbiamą, ar specializuotoje, darbuotojų atrankoms ir darbo paieškoms, skirtoje interneto svetainėje patalpintą skelbimą dėl atrankos į konkrečią darbo vietą atsiuntėte savo CV (gyvenimo aprašymą), motyvacinį laišką, rekomendacijas ir/ar kitus dokumentus ar duomenis, Jūsų savanoriškai pateikti bei kiti toliau įvardinti asmens duomenys bus tvarkomi darbuotojų atrankos tikslu. Jūsų asmens duomenis tvarkysime Jūsų sutikimo dalyvauti atrankoje pagrindu, o po atrankos pabaigos saugosime teisėto intereso pagrindu, kitus veiksmus taip pat galime atlikti vykdydami teisės aktuose numatytas prievoles. (BDAR 6 str. 1 d. a, b ir c punktai).

 

Atrankos vykdymo tikslu Jūsų asmens duomenis tvarkysime tol, kol nuspręsime į darbą priimti konkretų kandidatą arba nuspręsime užbaigti atranką neatrinkus jokio kandidato. Jeigu tokiam savo duomenų tvarkymui neprieštarausite, po atrankos pabaigos Jūsų CV ir kitus pateiktus duomenis saugosime 3 metus tam, kad kilus naujo darbuotojo poreikiui galėtume susisiekti su Jumis ir pakviesti dalyvauti naujoje atrankoje arba pateikti darbo pasiūlymą.

 

Plačiau apie šių duomenų tvarkymą galite susipažinti perskaitę Bendrovės pranešimą skirtą pretendentams (kandidatams) darbuotojų atrankose.

 

 • Įmonės akcininkų, valdymo organų narių, klientų, verslo partnerių, tiekėjų, kontrahentų, darbuotojų ir kitų asmenų duomenų tvarkymas

Bendrovė savo veikloje tvarko savo Įmonės akcininkų, valdymo organų narių, klientų, verslo partnerių, tiekėjų, kontrahentų, darbuotojų asmens duomenis (vardas, pavardė, asmens kodas (kai pateikiamas), darbovietė, pareigos, el. pašto adresas, susirašinėjimo istorija, tel. numeris, parašas, sveikatos duomenys (kaip pateikiami) (BDAR 6 str.1 d. b, c ir f punktai). Šie duomenys gaunami iš teisėtų šaltinių (įskaitant viešuosius registrus) ir tvarkomi tik Įmonės teisėto intereso sudaryti ir vykdyti sutartis, ir tik kai būtina, kad būtų įvykdytos Įmonei taikomos teisinės prievolės. Šiuo atveju gauti asmens duomenys bus saugomi 10 metų nuo sutarties galiojimo pabaigos datos, nebent teisės aktai numato ilgesnį duomenų saugojimo laikotarpį.

 

 • Įmonės patalpose apsilankančių asmenų (svečių) duomenų tvarkymas

Besilankant Bendrovės patalpose adresu: Naugarduko g. 3, Vilniuje, mes prašome Jūsų, išskyrus Bendrovei kasdienines paslaugas teikiančių subjektų darbuotojus (Pvz.: valymo, kurjerių ir pan. paslaugas teikiančių subjektų darbuotojus), suteikti mus tam tikrą asmeninę informaciją: vardas, pavardės pirma raidė, įmonės, kurią atstovaujate pavadinimas, kontaktiniai telefono arba el. pašto duomenys, parašas.

Visi Bendrovės svečiai, išskyrus Bendrovei kasdienines paslaugas teikiančių subjektų darbuotojus registruojami. Šiuo būdu iš Jūsų gautus duomenis mes tvarkome ir saugome komunikacijos tikslams, siekdami susisiekti su Jumis ir užtikrinti bendradarbiavimą, taip pat užtikrinant Bendrovės asmenų ir patalpų apsaugą. Šiuo atveju gauti asmens duomenys bus saugomi 10 metų.

 

 • Komunikacijos socialiniuose tinkluose vykdymas

Visą informaciją (vardas, pavardė, Jūsų sprendimas ,,sekti“ Įmonės paskyrą (-as), nuotrauka (kai pateikiama), susirašinėjimo istorija (Jūsų siunčiamos žinutės), kurią pateikiate visuomenės informavimo ar socialinių tinklų priemonėmis, kontroliuoja visuomenės informavimo priemonės ar socialinio tinklo valdytojas. Duomenis susijusius su komunikacija socialiniuose tinkluose Įmonė tvarko BDAR 6 str. a p. pagrindu, Jums davus sutikimą naudoti šią informaciją, t.y. kai socialiame tinkle ,,Facebook” ar „LinkedIN“ nusprendžiate „sekti“ Bendrovės paskyrą, ir (ar) naudojatės kitomis komunikacijos funkcijomis kaip „patinka“, „komentuoti“, „dalintis“,  ir (ar) siunčiate mums pranešimus). Šiuos duomenis Bendrovė saugo 10 metų.

Šiuo metu Įmonė tvarko paskyras socialiniuose tinkluose:

Rekomenduojame perskaityti trečiųjų šalių privatumo pranešimus ir tiesiogiai susisiekti su paslaugų teikėjais, jei Jums kyla bet kokių klausimų dėl to, kaip jie naudoja Jūsų asmens duomenis. Atkreipiame dėmesį, kad Bendrovė nėra atsakinga už socialinių tinklų valdytojų turinį ar jų naudojamus privatumo užtikrinimo principus. Jeigu paspaudę nuorodą, iš www.lexano.lt interneto svetainės pateksite į kitus tinklalapius, turėtumėte atskirai pasidomėti jų privatumo politika.

Iš ko galime gauti Jūsų duomenis?

 1. Iš Jūsų tiesiogiai (Jums jungiantis prie Bendrovės interneto svetainės, socialinių tinklų paskyrų, teikiant skundą / prašymą ar pranešimą ir kt.), kai Jūs bendraujate su Bendrove, naudojatės Bendrovės teikiamomis paslaugomis, turite teisinių santykių su Bendrove (pvz.: sudarote ar vykdote sutartį, perkate ar tiekiate prekes ir paslaugas, ir kt.).
 2. Iš Jūsų atstovo.
 3. Kurie gaunami iš teisėtų šaltinių – viešųjų registrų ir valstybinių informacinių sistemų, sutarties šalių ir kontrahentų (pvz.: duomenys apie sutarties šalies atstovus, darbuotojus, kt.), įdarbinimo paslaugų teikėjų, viešų profesinių socialinių tinklų, viešų duomenų bazių, trečiųjų asmenų ir kitų teisėtų šaltinių.

Kam galime perduoti Jūsų duomenis?

Tvarkant asmens duomenis Privatumo politikoje nurodytais pagrindais ir vykdant tiesiogines Įmonės funkcijas, duomenys gali būti perduoti kitiems duomenų tvarkytojams, kurie Įmonei teikia paslaugas (pvz.: teikiantiems IT paslaugas ar veikiantiems Įmonės nurodymų apimtyje). Esant teisėtam pagrindui (pvz.: kai tai būtina sutarties su Jumis sudarymui, jos vykdymui ir kai apie tokį duomenų perdavimą Jūs buvote tinkamai informuoti) duomenys gali būti perduoti mūsų verslo partneriams (kontrahentams).Įmonė Jūsų asmens duomenų neperduoda į trečiąsias valstybes ar tarptautines organizacijas, t. y. už Europos Sąjungos ribų, išskyrus atvejus, kai tai ją įpareigoja atlikti teisės aktai ar teismai, arba tai būtina vykdant su Jumis sudarytą sutartį. Kiekvienu atveju, trečiojoje šalyje esančiam subjektui Bendrovė pateikia tik tiek duomenų, kiek yra būtina konkrečiam pavedimui įvykdyti ar konkrečiai paslaugai suteikti.

Duomenys taip pat gali būti pateikiami kompetentingoms valdžios arba teisėsaugoms įstaigoms (pvz.: policijai arba priežiūros institucijoms, tačiau tik joms pareikalavus ir tik tada, kai reikalaujama pagal galiojančius teisės aktus arba teisės aktų numatytais atvejais ir tvarka, siekiant užtikrinti mūsų teises, mūsų pirkėjų, darbuotojų ir išteklių saugumą, pareikšti, teikti ir ginti teisinius reikalavimus).

Duomenų saugojimo terminai

Ilgesnis, nei pirmiau nurodyta Privatumo politikoje, Jūsų asmens duomenų saugojimas gali būti vykdomas tik, kai:

  • esama pagrįstų įtarimų dėl neteisėtos veikos, dėl kurios yra atliekamas tyrimas;
  • Jūsų duomenys būtini tinkamam ginčo, skundo išsprendimui;
  • jeigu mes esame gavę skundų, susijusių su interneto svetainės lankytoju, ar jeigu mes esame pastebėję atitinkamo lankytojo padarytus pažeidimus;
  • rezervinių kopijų ir kitais su informacinių sistemų veikimu ir palaikymu susijusiais ar panašiais tikslais;
  • esant kitiems specialiems teisės aktuose numatytiems pagrindams, sąlygoms ar atvejams.

Kaip Bendrovė rūpinasi Jūsų asmens duomenų saugumu?

Bendrovė naudoja tinkamas organizacines ir technines asmens duomenų saugumo priemones, skirtas apsaugoti Jūsų asmens duomenims nuo atsitiktinio ar neteisėto atskleidimo, sunaikinimo, pakeitimo ar nuo kitų neteisėtų veiksmų. Minėtos priemonės yra pasirenkamos atsižvelgiant į Jūsų, kaip duomenų subjekto, teisėms ir laisvėms kylančias rizikas.

 

Įmonės darbuotojai turi minimalią prieigą prie asmens duomenų, tuo pačiu darbuotojai apmokomi, kaip šiuos duomenis saugoti ir užtikrinti jų konfidencialumą. Apsaugos priemonės taikomos atsižvelgiant į naujausias technologijas, jų įgyvendinimo išlaidas, pavojus, susijusius su duomenų tvarkymu ir šių duomenų pobūdžiu, ypatingą dėmesį skiriant neskelbtiniems duomenims. Siekiant, kad duomenimis nebūtų dalijamasi ir jie nebūtų atskleidžiami leidimo tam neturintiems asmenims, visų pirma stengiamasi užtikrinti pakankamą informuotumą, konfidencialumo įsipareigojimus ir Įmonės darbuotojų mokymą.

Skundų ir paklausimų tvarkymas

Jeigu elektroniniu paštu, raštu ar kitokiu būdu pateikėte skundą ar paklausimą, Jūsų savanoriškai pateikti asmens duomenys bus tvarkomi šio skundo ar paklausimo tvarkymo tikslu.

Jeigu Jūsų pateiktas skundas bus susijęs su potencialiai galinčiu kilti ginču, galimai padaryta žala ir pan., Jūsų asmens duomenys gali būti saugomi maksimalų 10 metų laikotarpį. Jeigu su skundu susiję asmens duomenys nebus susiję su galimu ginču, jie bus sunaikinti iš karto, kai šie duomenys nebebus reikalingi tikslui pasiekti. Jūsų asmens duomenų tvarkymas bus grindžiamas Jūsų laisvos valios išraiška, t.y. sutikimu, tačiau, tam tikrais atvejais skundo tolesnio saugojimo pagrindas gali tapti teisės aktas.

Duomenų subjektų teisės

Kiekvienas Duomenų subjektas gali pasinaudoti BDAR 15–22 straipsniuose išvardytomis teisėmis, pateikdamas Bendrovei prašymą pagal Privatumo politikoje nurodytus kontaktinius duomenis.

Jūs turite šias teises:

 1. Teisę susipažinti su duomenimis.
 2. Teisę reikalauti ištaisyti duomenis.
 3. Teisę reikalauti ištrinti duomenis („teisė būti pamirštam“).
 4. Teisę apriboti duomenų tvarkymą.
 5. Teisę nesutikti su duomenų tvarkymu.
 6. Teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai pagal BDAR 77 str. nuostatas.

Reikalavimai prašymui, kai jie teikiami raštu:

 1. Prašymas turi būti įskaitomas.
 2. Prašymas turi būti pasirašytas.
 3. Prašyme turi būti nurodytas Jūsų vardas, pavardė, gyvenamoji vieta, kontaktinė informacija ryšiui palaikyti.
 4. Prašyme turi būti nurodyta, kokia teise norite pasinaudoti ir, kai taikoma, tokį prašymą pagrindžiantys argumentai ar dokumentai.
 5. Jei prašymą Jūsų vardu teikia atstovas, prašyme turi būti nurodyti ne tik aukščiau nurodyti duomenys, bet taip pat Jūsų atstovo jo vardas, pavardė, gyvenamoji vieta, kontaktinė informacija ryšiui palaikyti.

Jūsų tapatybės patvirtinimo būdai:

 1. Teikiant prašymą asmeniškai: pateikiant asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą Įmonės už duomenų apsaugą Įgaliotam darbuotojui.
 2. Teikiant prašymą paštu arba per pašto ar kitų siuntinių pristatymo paslaugas teikiančius asmenis: kartu su prašymu turi būti pateikta asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija, patvirtinta notaro, arba šio dokumento kopija, patvirtinta kita teisės aktų nustatyta tvarka.
 3. Teikiant prašymą elektroniniu paštu: prašymas turi būti pasirašytas kvalifikuotu elektroniniu parašu arba suformuotas elektroninėmis priemonėmis, kurios leidžia užtikrinti teksto vientisumą ir nepakeičiamumą. Prašymo pasirašymas kvalifikuotu elektroniniu parašu leidžia Įmonei tinkamai Jus identifikuoti ir užtikrinti, kad Jūsų prašoma informacija arba informacija apie Jūsų prašytų veiksmų vykdymą (atsisakymą vykdyti) būtų atskleista tik tam asmeniui, kuriam ji skirta, t. y. Jums.
 4. Teikiant prašymą per atstovą: prie prašymo turi būti papildomai pateikiamas atstovavimą patvirtinantis dokumentas ar jo kopija, patvirtinta teisės aktų nustatyta tvarka.

Įmonės internetiniame puslapyje galite užpildyti pavyzdinę – Duomenų subjekto prašymo formą.

Kaip galite man padėti?

Jeigu Jūs turite klausimų, komentarų ar nusiskundimų, susijusių su Jūsų duomenų valdymu, Jums padėti gali Įmonės įgaliotas darbuotojas už duomenų apsaugą, tokiu atveju prašome kreiptis el. paštu gdpr@lexano.lt .

Pranešame, kad duomenų saugumo pažeidimo atveju, Įmonė apie pažeidimo faktą Jus informuos.  

Privatumo politikos atnaujinimas

Bendrovė pasilieka teisę keisti Privatumo politiką ir ją atnaujinti.

INFORMACINIS PRANEŠIMAS

UAB ,,LEX ANO“ KLIENTAMS IR SUTARTINIAMS PARTNERIAMS

APIE TAI, KAIP RENKAMA, TVARKOMA IR SAUGOMA INFORMACIJA

 

UAB „Lex ano“ (toliau – „Bendrovė“ arba „Įmonė“) rūpinasi Jūsų duomenų apsauga, todėl rinkdama, tvarkydama ir saugodama Jūsų duomenis laikosi Europos Sąjungos Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (ES) 2016/679 2016 m. balandžio 27 d. dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (BDAR / GDPR), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo bei kitų teisės aktų, reglamentuojančių informacijos apsaugą. Norėdami sužinoti daugiau, atidžiai perskaitykite šį pranešimą.

 1. Kaip turėčiau skaityti šį pranešimą?

Šiame pranešime bus atsakyta į svarbiausius klausimus apie tai, kaip Įmonėje renkama, tvarkoma ir saugoma informacija apie Įmonės klientus, sutartinius partnerius ir (ar) jų darbuotojus fizinius asmenis.

 1. Kas yra atsakingas už mano informacijos apsaugą?

Jūsų duomenų valdytojas UAB „Lex ano“ (įmonės kodas: 300153209; adresas:  Naugarduko g. 3, Vilnius, T.: +370 5 22 373 00 ir el. paštas: info@lexano.lt ).

 1. Kodėl renkate informaciją apie mane?

Jūs siekiate su Mumis sudaryti sutartį arba Mes, kaip duomenų valdytojas, atsakingas už duomenų rinkimą ir tvarkymą verslo santykių kontekste, visų pirma, siekiame vykdyti savo sutartinius įsipareigojimus Jums, taip pat atlikti veiksmus prieš sutarties sudarymą, norėdami pateikti užklausą dėl produktų arba paslaugų pasiūlymo arba sudaryti sutartį su Jumis. Mes tvarkome Jūsų asmens duomenis, tam, kad užtikrintume teisingą mokestinių prievolių įgyvendinimą, teisingą apskaitos dokumentų išrašymą ir prekių įgijimo deklaravimą valstybinėms institucijoms bei galėtume jums išrašyti ir administruoti apskaitos dokumentus, pavyzdžiui, sąskaitas ir/ar sąskaitas-faktūras, tais atvejais, kai įsigyjate iš mūsų prekes, teikiate prekes ar paslaugas. Dėl šių priežasčių mes turime rinkti, tvarkyti ir saugoti informaciją apie Jus ir (ar) Jūsų darbuotojus fizinius asmenis.

 1. Kokią informaciją turėčiau Jums pateikti ir kodėl?

Siekdami sudaryti ir vykdyti sutartį su Mumis Jūs turite pateikti šią informaciją:

 • Identifikaciniai duomenys (vardas, pavardė, asmens kodas, PVM mokėtojo kodas, individualios veiklos pažymos numeris, verslo liudijimo numeris, licencijos pavadinimas, numeris ir pan.).
 • Sutartims sudaryti reikalingi techniniai, finansiniai ir panašūs duomenys, sudarytų sutarčių sąlygos, sutarčių vykdymą įforminantys dokumentai (sąskaitos, aktai, pranešimai ir pan.), susirašinėjimo duomenys.
 • Kontaktiniai duomenys (adresas, el. pašto adresas, telefonas ir pan.).
 • Kita informacija susijusi su sutarties sudarymu ar jos vykdymu (pvz.: iš antstolių, kredito įstaigų gaunami duomenys apie įsiskolinimus tretiesiems asmenims ir pan., sertifikavimo duomenys, darbuotojų profesinė patirtis).

Negavę iš Jūsų reikalingos informacijos, Mes negalėsime su Jumis sudaryti sutarties ar tinkamai jos vykdyti.

 1. Kurią informaciją apie mane renkate iš kitų šaltinių?

Iš kitų šaltinių informacija apie Jus nėra renkama, išskyrus antstolius ar kredito įstaigas.

 1. Koks yra teisinis informacijos apie mane rinkimo pagrindas?

Mes renkame informaciją apie Jus teisėtai šiais pagrindais:

 • sutarčiai su Jumis sudaryti bei vykdyti (BDAR 6 str. 1 d. b p.);
 • teisinėms prievolėms mokesčių, apskaitos ir kitose srityse įvykdyti (BDAR 6 str. 1 d. c p.);
 • teisėtam Įmonės interesui domėtis Jūsų nuomone apie sutarties vykdymo (paslaugų, prekių tiekimo, pardavimo) kokybę ir pageidavimus, siūlyti Jums ateityje paslaugas ar prekes, panašias į įsigytas iš Mūsų (BDAR 6 str. 1 d. f p.). 
 1. Ar Jūs renkate jautrią informacija apie mane?

Jautri informacija apie Jus nėra renkama.

 1. Ar priimate automatinius sprendimus? Ar mane profiliuojate?

Automatiniai sprendimai nėra priimami, Jūs nesate profiliuojamas.

 1. Ar kam nors perduodate informaciją apie mane?

Informacija apie Jus gali būti perduodama:

 • Valstybės ir vietos savivaldos institucijoms (Valstybinė mokesčių inspekcija, SODRA, muitinė ir pan.) tais atvejais ir tokia apimtimi, kaip numatyta teisės aktuose);
 • išoriniams duomenų tvarkytojams – buhalterinės apskaitos, reklamos, informacines, komunikacines, teisines ir panašias paslaugas teikiančioms įmonėms ar įstaigoms, prisiimančioms asmens duomenų apsaugos srityje numatytus įsipareigojimus dėl duomenų konfidencialumo ir saugumo;
 • prekių vežėjams ir pan., kiek tai būtina prekių pristatymo Jums ar iš Jūsų organizavimui;
 • Įmonės klientams, tiekėjams, kitiems sutartiniams partneriams, kiek to reikia sutarties su Jumis vykdymui (pvz., užsakant prekes, paslaugas, derinant organizacinius klausimus ir pan.);
 • Bendrovės auditą ar patikrinimus atliekantiems viešiesiems ar privatiems asmenims, kai tokie patikrinimai yra įprasta praktika, o duomenis gaunantys subjektai prisiima įsipareigojimus dėl šių duomenų neatskleidimo ir saugojimo;
 • Įmonės savininkams. 
 1. Ar perduodate informaciją apie mane už Europos ekonominės erdvės ribų?

Informacija už Europos ekonominės erdvės ribų (visos Europos Sąjungos valstybės narės bei Islandija, Lichtenšteinas ir Norvegija) nėra perduodama, išskyrus atvejus, kai toks duomenų perdavimas Paslaugų teikėjams ar Tretiesiems asmenims vyksta vykdant su Jumis sudarytą sutartį ir Jūsų žinioje. Šiais atvejais Įmonė vertina, kad pagal BDAR V skyrių būtų įgyvendinamos perduodamų duomenų tinkamo lygio apsaugą užtikrinančios priemonės (pvz.: duomenys perduodami JAV bendrovei, kuri laikosi Saugaus uosto (angl. Privacy shield) principų, arba duomenų gavėjui, su kuriuo Įmonė yra sudariusi duomenų perdavimo sutartį pagal Europos Komisijos patvirtintas standartines sutarčių sąlygas) ar kitos reikiamos priemonės (tarptautinio prekių transportavimo atvejais Jūsų asmens duomenis mes perduodame atitinkamoje valstybėje esančiam paslaugų teikėjui tam, kad sudarytume sąlygas sėkmingai transportuoti prekes pagal CMR konvencijos reikalavimus. Siekdami garantuoti, kad jūsų asmens duomenys visuomet būtų apsaugoti, mes užtikriname, kad būtų įdiegtos tinkamos apsaugos priemonės, pavyzdžiui, įsitikiname, ar susijusi valstybė užtikrina tinkamą asmens duomenų apsaugos lygį).

 1. Kiek laiko saugote informaciją apie mane?

Informaciją apie Jus saugome vadovaudamiesi Bendrąją dokumentų terminų saugojimo rodykle, patvirtinta Lietuvos vyriausiojo archyvaro arba atitinkamiems teisiniams santykiams taikytinu ieškinio senaties terminu, priklausomai nuo to, kuris ilgesnis. Įprastu komercinių santykių atveju Jūsų asmens duomenys bus saugojami 10 metų nuo prekių įsigijimo bei apskaitos dokumento išrašymo arba sutarties pasibaigimo dienos.

 1. Kokios mano teisės?

Jei norite imtis žemiau nurodytų veiksmų, prašome kreiptis į Įmonės įgaliotą darbuotoją už duomenų apsaugą, kaip tai nurodyta 13 skyriuje. Prašome atkreipti dėmesį, jog šioms teisėms taikomos įstatymų numatytos sąlygos ir išimtys.

 • Pateikti prašymą susipažinti su turima informacija apie Jus;
 • Pateikti prašymą ištaisyti turimą informaciją apie Jus;
 • Pateikti prašymą ištrinti turimą informaciją apie Jus;
 • Pateikti prašymą apriboti prieigą prie turimos informacijos apie Jus ar jos ištrynimą;
 • Ginčyti Jūsų informacijos rinkimą, naudojimą ir saugojimą mūsų Įmonėje;
 • Pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai;
 • Bet kuriuo metu atšaukti duotą sutikimą.
 1. Kaip galite man padėti?

Jeigu Jūs turite klausimų, komentarų ar nusiskundimų, susijusių su tuo, kaip mes renkame, naudojame ir saugome duomenis apie Jus, mes esame pasirengę Jums padėti. Jei Jums reikalinga pagalba, prašome kreiptis į Įmonės įgaliotą darbuotoją už duomenų apsaugą el. paštu: gdpr@lexano.lt  .

 

Pranešimo atnaujinimas

Bendrovė pasilieka teisę keisti Pranešimą ir ją atnaujinti.