„Lexano“ misija nuo įmonės įkūrimo išliko ta pati – kurti sveikesnę visuomenę. Nuo pat 2005 metų, šio tikslo siekiame padėdami žmonėms gauti jiems reikiamus vaistus už prieinamą kainą. Šiandien džiaugiamės savo atkaklaus darbo rezultatais – mūsų farmacijos įmonei tenka daugiau nei 50%. Lietuvos lygiagretaus vaistų importo rinkos.

Image Alt

Privatumo politika

UAB „Lex ano“ (toliau – „Bendrovė“ arba „Įmonė“) rūpinasi Jūsų duomenų apsauga, todėl rinkdama, tvarkydama ir saugodama Jūsų duomenis laikosi Europos Sąjungos Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (ES) 2016/679 2016 m. balandžio 27 d. dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (BDAR / GDPR), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo bei kitų teisės aktų, reglamentuojančių informacijos apsaugą.

Privatumo politika (toliau – „Privatumo politika“) yra skirta asmenims, kurie lankosi įmonės interneto svetainėje (www.lexano.lt), naudojasi svetainės informacija ir joje teikiamomis paslaugomis, taip pat Įmonės paskyromis socialiniuose tinkluose. Privatumo politika netaikoma, kai naršote kitų bendrovių interneto svetainėse, patekdami per Įmonės interneto svetainę.

Jūsų duomenų valdytojas – UAB „Lex ano“ (įmonės kodas: 300153209; adresas:  Naugarduko g. 3, Vilnius, T.: +370 5 22 373 00 ir el. paštas: info@lexano.lt ).

 

Privatumo politikos tikslas pateikti svarbiausią informaciją apie tai, kaip Įmonė renka, tvarko ir saugo informaciją apie Jus, asmens duomenų tvarkymo pagrindus, teisėtumo sąlygas, tvarkomus asmens duomenis, jų kilmę, saugojimo terminus, duomenų teikimo kitiems subjektams atvejus ir jų gavėjus, duomenų subjektų teisių įgyvendinimo tvarką.

 

Privatumo politika apibūdina, kokio elgesio tikimasi iš kiekvieno Įmonės darbuotojo renkant, tvarkant ir apdorojant Įmonės klientų, tiekėjų, darbuotojų, paslaugų teikėjų ir kitų trečiųjų šalių asmens duomenis. Ši politika rengiama vadovaujantis trimis pagrindiniais įsipareigojimais:

 

Sąžiningas ir teisėtas asmens duomenų rinkimas ir tvarkymas.

Pagarba asmens teisėms ir pasirinkimams.

Atsakingas asmens duomenų valdymas.

 

Asmens duomenys yra bet kokia su asmeniu susijusi informacija, kuri be kitų dalykų, gali būti kontaktinė informacija (vardas ir pavardė, namų ir darbo adresas, telefonas, el. pašto adresai), asmeninė informacija (gimimo data, pilietybė, nuotraukos, elektroniniai identifikavimo duomenys, pavyzdžiui, slapukai, IP adresai ir slaptažodžiai), profesinė ir darbo informacija (išsilavinimas ir mokymai), finansiniai duomenys (mokesčių mokėtojo duomenys ir banko sąskaitos numeris). Privatumo politika nustato Bendrovės vienodus ir pagrindinius standartus, kurie taikomi tuomet, kai nėra vietos įstatymų nustatytų griežtesnių taisyklių.

 

Kokiais pagrindais mes tvarkome Jūsų duomenis?

Bendrovė renka ir tvarko asmens duomenis vadovaujantis aukščiau nurodytais Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų apsaugą ir tik siekdama konkretaus tikslo.

 

Sutikimo pagrindu(BDAR 6 str. 1 d. a p.).

Sutarčių, susitarimų ir panašių dokumentų sudarymui, vykdymui, administravimui, keitimui(BDAR 6 str. 1 d. b p.).

Vykdant pareigas(BDAR 6 str. 1 d. c p.).

Teisėtų interesų įgyvendinimui(BDAR 6 str. 1 d. f p.).

 

Kokius Jūsų duomenis tvarkome ir kodėl?

 

Komunikacija elektroniniu paštu

Vykdant komunikaciją elektroniniu paštu pateikiamų Jūsų asmens duomenų tvarkymo pagrindas yra Jūsų laisvos valios išraiška vykdyti šią komunikaciją ir joje pateikti tam tikrus duomenis (vardas, pavardė, el. pašto adresas, tel. numeris), t.y. Jūs davėte sutikimą naudoti šią informaciją (BDAR 6 str. 1 d. a p.).

 

Jūsų duomenys, taip pat susirašinėjimo turinys bus tvarkomi laikantis proporcingumo principo. Šie duomenys visų pirma matomi to asmens, su kuriuo tiesiogiai elektroniniu paštu komunikuojate. Esant pagrindui, Jūsų susirašinėjimą elektroniniu paštu gali perskaityti ir kiti Bendrovės darbuotojai, pavyzdžiui, darbuotojo tiesioginis vadovas, Įmonės vidaus administravimo, galimų teisės aktų ar vidaus taisyklių pažeidimų tyrimo, darbuotojo pavadavimo ir susijusiais tikslais bei panašiose situacijose. Vykdant komunikaciją elektroniniu paštu Jūsų pateiktus asmens duomenis nesudarius sutarties saugosime neilgiau nei 3 metus.

 

Atrankoje dalyvaujančių kandidatų į darbo vietas Įmonėje asmens duomenų tvarkymas

 

Jeigu pagal Įmonės interneto svetainėje, socialinių tinklų paskyrose skelbiamą, ar specializuotoje, darbuotojų atrankoms ir darbo paieškoms, skirtoje interneto svetainėje patalpintą skelbimą dėl atrankos į konkrečią darbo vietą atsiuntėte savo CV (gyvenimo aprašymą), motyvacinį laišką, rekomendacijas ir/ar kitus dokumentus ar duomenis, Jūsų savanoriškai pateikti bei kiti toliau įvardinti asmens duomenys bus tvarkomi darbuotojų atrankos tikslu. Jūsų asmens duomenis tvarkysime Jūsų sutikimo dalyvauti atrankoje pagrindu, o po atrankos pabaigos saugosime teisėto intereso pagrindu, kitus veiksmus taip pat galime atlikti vykdydami teisės aktuose numatytas prievoles. Dėl duomenų saugojimo po atrankos pabaigos galite išreikšti prieštaravimą – tokiu atveju Jūsų asmens duomenis sunaikinsime (BDAR 6 str. 1 d. a, b ir c punktai).

 

Atrankos vykdymo tikslu Jūsų asmens duomenis tvarkysime tol, kol nuspręsime į darbą priimti konkretų kandidatą arba nuspręsime užbaigti atranką neatrinkus jokio kandidato. Jeigu tokiam savo duomenų tvarkymui neprieštarausite, po atrankos pabaigos Jūsų CV ir kitus pateiktus duomenis saugosime 3 metus tam, kad kilus naujo darbuotojo poreikiui galėtume susisiekti su Jumis ir pakviesti dalyvauti naujoje atrankoje arba pateikti darbo pasiūlymą.

 

Plačiau apie šių duomenų tvarkymą galite susipažinti perskaitę Bendrovės pranešimą skirtą pretendentams (kandidatams) darbuotojų atrankose.

 

Įmonės akcininkų, valdymo organų narių, klientų, verslo partnerių, tiekėjų, kontrahentų, darbuotojų ir kitų asmenų duomenų tvarkymas

 

Bendrovė savo veikloje tvarko savo Įmonės akcininkų, valdymo organų narių, klientų, verslo partnerių, tiekėjų, kontrahentų, darbuotojų asmens duomenis (vardas, pavardė, asmens kodas (kai pateikiamas), darbovietė, pareigos, el. pašto adresas, susirašinėjimo istorija, tel. numeris, parašas, sveikatos duomenys (kaip pateikiami) (BDAR 6 str.1 d. b, c ir f punktai). Šie duomenys gaunami iš teisėtų šaltinių (įskaitant viešuosius registrus) ir tvarkomi tik Įmonės teisėto intereso sudaryti ir vykdyti sutartis, ir tik kai būtina, kad būtų įvykdytos Įmonei taikomos teisinės prievolės. Šiuo atveju gauti asmens duomenys bus saugomi 10 metų nuo sutarties galiojimo pabaigos datos, nebent teisės aktai numato ilgesnį duomenų saugojimo laikotarpį.

 

Įmonės patalpose apsilankančių asmenų (svečių) duomenų tvarkymas

 

Besilankant Bendrovės patalpose adresu: Vingrių g. 17A, Vilniuje, mes prašome Jūsų, išskyrus Bendrovei kasdienines paslaugas teikiančių subjektų darbuotojus (Pvz.: valymo, kurjerių ir pan. paslaugas teikiančių subjektų darbuotojus), suteikti mus tam tikrą asmeninę informaciją: vardas, pavardė pirma raidė, įmonės, kurią jie atstovauja pavadinimas, kontaktiniai telefono arba el. pašto duomenys, parašas.

 

Bendrovės svečius į Bendrovės patalpas įleidžia ir kiekvieną kartą asmeniškai pasitinka, taip pat yra atsakingas už visą svečio buvimo laiką Bendrovės patalpose, Bendrovės darbuotojai. Visi Bendrovės svečiai, išskyrus Bendrovei kasdienines paslaugas teikiančių subjektų darbuotojus registruojami. Šiuo būdu iš Jūsų gautus duomenis mes tvarkome ir saugome komunikacijos tikslams, siekdami susisiekti su Jumis ir užtikrinti bendradarbiavimą, taip pat užtikrinant Bendrovės asmenų ir patalpų apsaugą.

 

Komunikacijos socialiniuose tinkluose vykdymas

 

Visą informaciją (vardas, pavardė, Jūsų sprendimas ,,sekti“ Įmonės paskyrą (-as), nuotrauka (kai pateikiama), susirašinėjimo istorija (Jūsų siunčiamos žinutės), kurią pateikiate visuomenės informavimo ar socialinių tinklų priemonėmis, kontroliuoja visuomenės informavimo priemonės ar socialinio tinklo valdytojas. Duomenis susijusius su komunikacija socialiniuose tinkluose Įmonė tvarko BDAR 6 str. a p. pagrindu, Jūms davus sutikimą naudoti šią informaciją, t.y. kai socialiame tinkle ,,Facebook” ar „LinkedIN“ nusprendžiate „sekti“ Bendrovės paskyrą, ir (ar) naudojatės kitomis komunikacijos funkcijomis kaip „patinka“, „komentuoti“, „dalintis“,  ir (ar) siunčiate mums pranešimus). Šiuos duomenis Bendrovė saugo 10 metų.

 

Šiuo metu Įmonė tvarko paskyras socialiniuose tinkluose:

 

„Facebook“, kurio privatumo pranešimas yra pateikiamas adresuhttps://www.facebook.com/privacy/explanation;

„LinkedIn“, kurio privatumo pranešimas yra pateikiamas adresuhttps://www.linkedin.com/legal/privacy-policy;

 

Rekomenduojame perskaityti trečiųjų šalių privatumo pranešimus ir tiesiogiai susisiekti su paslaugų teikėjais, jei Jums kyla bet kokių klausimų dėl to, kaip jie naudoja Jūsų asmens duomenis. Atkreipiame dėmesį, kad Bendrovė nėra atsakinga už socialinių tinklų valdytojų turinį ar jų naudojamus privatumo užtikrinimo principus. Jeigu paspaudę nuorodą, iš www.lexano.lt interneto svetainės pateksite į kitus tinklalapius, turėtumėte atskirai pasidomėti jų privatumo politika.

 

Iš ko galime gauti Jūsų duomenis?

Iš Jūsų tiesiogiai (Jums jungiantis prie Bendrovės interneto svetainės, socialinių tinklų paskyrų, teikiant skundą / prašymą ar pranešimą ir kt.), kai Jūs bendraujate su Bendrove, naudojatės Bendrovės teikiamomis paslaugomis, turite teisinių santykių su Bendrove (pvz.: sudarote ar vykdote sutartį, perkate ar tiekiate prekes ir paslaugas, ir kt.).

Iš Jūsų atstovo.

Kurie gaunami iš teisėtų šaltinių – viešųjų registrų ir valstybinių informacinių sistemų, sutarties šalių ir kontrahentų (pvz.: duomenys apie sutarties šalies atstovus, darbuotojus, kt.), įdarbinimo paslaugų teikėjų, viešų profesinių socialinių tinklų, viešų duomenų bazių, trečiųjų asmenų ir kitų teisėtų šaltinių.

 

 

Kam galime perduoti Jūsų duomenis?

Tvarkant asmens duomenis Privatumo politikoje nurodytais pagrindais ir vykdant tiesiogines Įmonės funkcijas, duomenys gali būti perduoti kitiems duomenų tvarkytojams, kurie Įmonei teikia paslaugas (pvz.: teikiantiems IT paslaugas ar veikiantiems Įmonės nurodymų apimtyje). Esant teisėtam pagrindui (pvz.: kai tai būtina sutarties su Jumis sudarymui, jos vykdymui ir kai apie tokį duomenų perdavimą Jūs buvote tinkamai informuoti) duomenys gali būti perduoti mūsų verslo partneriams (kontrahentams).

 

Įmonė Jūsų asmens duomenų neperduoda į trečiąsias valstybes ar tarptautines organizacijas, t. y. už Europos Sąjungos ribų, išskyrus atvejus, kai tai ją įpareigoja atlikti teisės aktai ar teismai, arba tai būtina vykdant su Jumis sudarytą sutartį. Kiekvienu atveju, trečiojoje šalyje esančiam subjektui Bendrovė pateikia tik tiek duomenų, kiek yra būtina konkrečiam pavedimui įvykdyti ar konkrečiai paslaugai suteikti.

 

Duomenys taip pat gali būti pateikiami kompetentingoms valdžios arba teisėsaugoms įstaigoms (pvz.: policijai arba priežiūros institucijoms, tačiau tik joms pareikalavus ir tik tada, kai reikalaujama pagal galiojančius teisės aktus arba teisės aktų numatytais atvejais ir tvarka, siekiant užtikrinti mūsų teises, mūsų pirkėjų, darbuotojų ir išteklių saugumą, pareikšti, teikti ir ginti teisinius reikalavimus).

 

Duomenų saugojimo terminai

Ilgesnis, nei pirmiau nurodyta Privatumo politikoje, Jūsų asmens duomenų saugojimas gali būti vykdomas tik, kai:

 

esama pagrįstų įtarimų dėl neteisėtos veikos, dėl kurios yra atliekamas tyrimas;

Jūsų duomenys būtini tinkamam ginčo, skundo išsprendimui;

jeigu mes esame gavę skundų, susijusių su interneto svetainės lankytoju, ar jeigu mes esame pastebėję atitinkamo lankytojo padarytus pažeidimus;

rezervinių kopijų ir kitais su informacinių sistemų veikimu ir palaikymu susijusiais ar panašiais tikslais;

esant kitiems specialiems teisės aktuose numatytiems pagrindams, sąlygoms ar atvejams.

 

Kaip Bendrovė rūpinasi Jūsų asmens duomenų saugumu?

Bendrovė naudoja tinkamas organizacines ir technines asmens duomenų saugumo priemones, skirtas apsaugoti Jūsų asmens duomenims nuo atsitiktinio ar neteisėto atskleidimo, sunaikinimo, pakeitimo ar nuo kitų neteisėtų veiksmų. Minėtos priemonės yra pasirenkamos atsižvelgiant į Jūsų, kaip duomenų subjekto, teisėms ir laisvėms kylančias rizikas.

 

Įmonės darbuotojai turi minimalią prieigą prie asmens duomenų, tuo pačiu darbuotojai apmokomi, kaip šiuos duomenis saugoti ir užtikrinti jų konfidencialumą. Apsaugos priemonės taikomos atsižvelgiant į naujausias technologijas, jų įgyvendinimo išlaidas, pavojus, susijusius su duomenų tvarkymu ir šių duomenų pobūdžiu, ypatingą dėmesį skiriant neskelbtiniems duomenims. Siekiant, kad duomenimis nebūtų dalijamasi ir jie nebūtų atskleidžiami leidimo tam neturintiems asmenims, visų pirma stengiamasi užtikrinti pakankamą informuotumą, konfidencialumo įsipareigojimus ir Įmonės darbuotojų mokymą.

 

Įmonės interneto svetainėje naudojami slapukai (angl. Cookies):

Kad užtikrintume Įmonės svetainės techninį veikimą ir kauptume statistinius duomenis, naudojame slapukus. Bet kokia informacija, surinkta per slapukus yra saugoma atsižvelgiant į saugojimo apribojimo ir minimizavimo principus, išdėstytus BDAR 5 str. 1 d. c ir e punktuose, iki slapukų galiojimo pabaigos.

 

Slapukas (angl. Cookies) – tai nedidelis duomenų rinkinys, kurį svetainė saugo lankytojo kompiuteryje arba mobiliajame įrenginyje ir kurie skirstomi į seanso, ilgalaikius bei pirmosios arba trečiosios šalies slapukus.

 

Seanso slapukai – leidžia Lankytoją atpažinti per vieną apsilankymą mūsų svetainėje, kad visi puslapio pakeitimai ar parinktys būtų įsimenami keliaujant iš vieno puslapio į kitą. Šie slapukai leidžia greitai ir lengvai eiti per daugybę svetainės puslapių, kad kaskart apsilankius naujoje vietoje nereikėtų iš naujo apdoroti informacijos. Seanso slapukai yra laikini ir ištrinami vos tik užveriate naršyklę ar atsijungiate nuo svetainės.

 

Ilgalaikiai slapukai – tai tokie slapukai, kurie nustatytą laikotarpį išlieka Jūsų kompiuteryje pasibaigus naršymo seansui, todėl gali užfiksuoti tam tikras naudotojų parinktis arba veiksmus, kai svetainė aplankoma dar kartą.

 

Pirmosios šalies slapukai – tai slapukai, kurie reikalingi, kad Įmonės interneto svetainė galėtų tinkamai funkcionuoti.

 

Trečiųjų šalių slapukai –  tai slapukai, kuriuos naudoja kitos organizacijos per mūsų svetainę.

 

Jums pirmą kartą apsilankius Įmonės interneto svetainėje, slapukai perkeliami į Jūsų kompiuterį ir vėliau naudojami kompiuteriui atskirti nuo kitų kompiuterių, jie užtikrina patogesnį interneto svetainės naudojimą, o mums leidžia tobulinti interneto svetainę. Slapukų pagalba yra tvarkomas Jūsų IP adresas, naršymo informacija, tokia kaip aplankytos interneto svetainės sritys, tinklapyje praleistas laikas ir pan.

 

Apsilankę Įmonės interneto svetainėje, Jūs galite nurodyti, ar sutinkate, kad būtų naudojami slapukai, pasirinkti, kurie slapukai gali būti naudojami, kurie ne. Jei nesutinkate, kad į Jūsų kompiuterį ar kitą įrenginį būtų įrašomi slapukai, bet kada galite atšaukti sutikimą juos naudoti, pakeitę parinktis ir ištrynę įrašytus slapukus.

 

Mes naudojamės interneto svetainės analizės paslauga Google Analytics, kuri leidžia fiksuoti ir analizuoti statistinius svetainės naudojimo duomenis (anonimiškai renka informaciją apie lankytojų skaičių, vietą, iš kurios buvo naudojamasi mūsų svetaine ir kokios svetainės dalys buvo naršomos lankytojų). Plačiau apie „Google Analytics“ – http://www.google.com/analytics ar https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=lt .

 

Slapukus galite valdyti ir (arba) ištrinti pagal savo pageidavimus. „Internet Explorer“, „Safari“, „Firefox“, „Chrome“ ar kitos naršyklės nustatymuose galite pasirinkti, kuriuos slapukus norite priimti ir kuriuos atmesti. Galite ištrinti visus jūsų kompiuteryje jau esančius slapukus, o daugumoje naršyklių galite nustatyti, kad slapukai nebūtų įrašomi. Šių nustatymų buvimo vieta priklauso nuo jūsų naudojamos naršyklės.

 

Duomenys apie internetiniame puslapyje naudojamus slapukus (ang. Cookies):

 

Pavadinimas Aprašymas Sukūrimo momentas / Galiojimo laikas
CMSSESSIDX Standartinis slapukas, naudojamas vartotojo sesijai palaikyti Įėjimo į puslapį metu /
Iki interneto svetainės lango uždarymo
cookiesAgree Slapukas, skirtas atpažinti, ar sutikote, kad būtų naudojami slapukai mūsų svetainėje Pateikus sutikimą / Iki ištrynimo
cookiesLevelX Slapukas, atskiriantis, kokius slapukus leidžiate naudoti mūsų svetainėje Pateikus sutikimą / Iki ištrynimo
_ga Šį slapuką naudoja įrankis „Google Analytics“, kad įvertintų vartotojo apsilankymo tikslus, parengtų ataskaitas apie tinklalapio aktyvumą svetainių operatoriams, kad šie galėtų pagerinti kliento patirtį lankantis svetainėje Pateikus sutikimą /
2 metai
_gat Šis slapukas naudojamas „Google Analytics“ statistinei informacijai apie interneto svetainės lankomumą rinkti Pirmą kartą apsilankius puslapyje /
Iki sesijos pabaigos
_gid Šis slapukas naudojamas „Google Analytics“, siekiant atpažinti asmenį Pirmo įėjimo į puslapį metu /
2 dienos

 

Jeigu pageidaujate, kad Google Analytics įrankiai nefiksuotų informacijos apie jūsų naršymą internete, galite panaudoti „Google Analytics“ atsisakymo naršyklės papildinį ir sustabdyti interneto puslapių stebėjimą „Google Analytics“ slapukais – http://tools.google.com/dlpage/gaoptout .

 

Norėdami daugiau sužinoti apie slapukus, pavyzdžiui, kaip juos valdyti ar ištrinti, galite apsilankyti adresu –  http://www.allaboutcookies.org.

 

 

Skundų ir paklausimų tvarkymas

 

Jeigu elektroniniu paštu, raštu ar kitokiu būdu pateikėte skundą ar paklausimą, Jūsų savanoriškai pateikti asmens duomenys bus tvarkomi šio skundo ar paklausimo tvarkymo tikslu.

 

Jeigu Jūsų pateiktas skundas bus susijęs su potencialiai galinčiu kilti ginču, galimai padaryta žala ir pan., Jūsų asmens duomenys gali būti saugomi maksimalų 10 metų laikotarpį. Jeigu su skundu susiję asmens duomenys nebus susiję su galimu ginču, jie bus sunaikinti iš karto, kai šie duomenys nebebus reikalingi tikslui pasiekti. Jūsų asmens duomenų tvarkymas bus grindžiamas Jūsų laisvos valios išraiška, t.y. sutikimu, tačiau, tam tikrais atvejais skundo tolesnio saugojimo pagrindas gali tapti teisės aktas.

 

Duomenų subjektų teisės

Kiekvienas Duomenų subjektas gali pasinaudoti BDAR 15–22 straipsniuose išvardytomis teisėmis, pateikdamas Bendrovei prašymą pagal Privatumo politikoje nurodytus kontaktinius duomenis.

 

 

Jūs turite šias teises:

 

Teisę susipažinti su duomenimis.

Teisę reikalauti ištaisyti duomenis.

Teisę reikalauti ištrinti duomenis („teisė būti pamirštam“).

Teisę apriboti duomenų tvarkymą.

Teisę nesutikti su duomenų tvarkymu.

Teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai pagal BDAR 77 str. nuostatas.

 

Reikalavimai prašymui, kai jie teikiami raštu:

 

Prašymas turi būti įskaitomas.

Prašymas turi būti pasirašytas.

Prašyme turi būti nurodytas Jūsų vardas, pavardė, gyvenamoji vieta, kontaktinė informacija ryšiui palaikyti.

Prašyme turi būti nurodyta, kokia teise norite pasinaudoti ir, kai taikoma, tokį prašymą pagrindžiantys argumentai ar dokumentai.

Jei prašymą Jūsų vardu teikia atstovas, prašyme turi būti nurodyti ne tik aukščiau nurodyti duomenys, bet taip pat Jūsų atstovo jo vardas, pavardė, gyvenamoji vieta, kontaktinė informacija ryšiui palaikyti.

 

Jūsų tapatybės patvirtinimo būdai:

 

Teikiant prašymą asmeniškai: pateikiant asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą Įmonės už duomenų apsaugą Įgaliotam darbuotojui.

Teikiant prašymą paštu arba per pašto ar kitų siuntinių pristatymo paslaugas teikiančius asmenis: kartu su prašymu turi būti pateikta asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija, patvirtinta notaro, arba šio dokumento kopija, patvirtinta kita teisės aktų nustatyta tvarka.

Teikiant prašymą elektroniniu paštu: prašymas turi būti pasirašytas kvalifikuotu elektroniniu parašu arba suformuotas elektroninėmis priemonėmis, kurios leidžia užtikrinti teksto vientisumą ir nepakeičiamumą. Prašymo pasirašymas kvalifikuotu elektroniniu parašu leidžia Įmonei tinkamai Jus identifikuoti ir užtikrinti, kad Jūsų prašoma informacija arba informacija apie Jūsų prašytų veiksmų vykdymą (atsisakymą vykdyti) būtų atskleista tik tam asmeniui, kuriam ji skirta, t. y. Jums.

Teikiant prašymą per atstovą: prie prašymo turi būti papildomai pateikiamas atstovavimą patvirtinantis dokumentas ar jo kopija, patvirtinta teisės aktų nustatyta tvarka.

 

Kaip galite man padėti?

Jeigu Jūs turite klausimų, komentarų ar nusiskundimų, susijusių su Jūsų duomenų valdymu, Jums padėti gali Įmonės įgaliotas darbuotojas už duomenų apsaugą, tokiu atveju prašome kreiptis el. paštu gdpr@lexano.lt .

 

Pranešame, kad duomenų saugumo pažeidimo atveju, Įmonė apie pažeidimo faktą Jus informuos.

 

Privatumo politikos atnaujinimas

Bendrovė pasilieka teisę keisti Privatumo politiką ir ją atnaujinti.

 

 

Redakcija Nr. 1, patvirtinta 2021 m.